Sosyal Hizmet Nedir?

SOSYAL HİZMET NEDİR?

İnsan haklarını ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişim destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

Sosyal hizmet toplumda varolan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ele alır. Krizlere ve acil durumlara olduğu kadar, günlük kişisel ya da sosyal sorunlara da yanıt verir. Sosyal hizmet müdahaleleri öncelikle insan odaklı psikososyal süreçlerden, sosyal politika, planlama ve kalkınmaya dahil olmaya kadar değişiklik gösterir. Bunlar hem danışmanlığı, klinik sosyal hizmeti, grup çalışmasını, sosyal pedagojik çalışmayı ve aile tedavisi ile terapisini hem de toplumda insanların hizmet ve kaynak edinmesine yardıma yönelik çabaları içerir. Müdahaleler ayrıca kurum idaresini, toplum örgütlenmesini, sosyal politikayı ve ekonomik gelişmeyi etkilemek amacıyla sosyal ve politik faaliyetlerde bulunmayı da içerir.

 

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

 • İnsanların sorun çözme, başetme ve gelişimsel kapasitelerini arttırmak,
 • İnsanlara kaynak, hizmet ve olanak sağlayan sistemlerle müracaatçıları bağlantılandırmak,
 • Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak,
 • Sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak,
 • Risk altındaki grupları güçlendirmek, sosyal ve ekonomik adaleti geliştirmek,
 • Profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve test etmek.

 

SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLLERİ NELERDİR?

 • Eğitici Rolü
 • Danışman Rolü
 • Hizmetler Arasında Aracılık Rolü
 • Savunuculuk Rolü

 

SOSYAL HİZMET UYGULAMASI KİMLERLE YAPILIR?

 • Birey
 • Aile
 • Grup
 • Örgüt
 • Toplum düzeylerinde değerlendirme ve müdahaleyi içerir.

Sosyal hizmet uzmanları uygulamalarını; mesleki değerlere dayanan belirli etik kurallar çerçevesinde bilimsel bilgi ve mesleki becerilerle gerçekleştirir.

ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI NELERDİR?

Sosyal hizmetin temel alanlarından biri de gençliktir. Gençlik dönemi yenilik ve değişimlerin olduğu, içinde fırsatları barındıran çok önemli bir gelişimsel dönem olmasının yanında bazı sorunların daha görünür olduğu ya da bu döneme özgü olduğu söylenebilir.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Birimince, öğrencilerimizin psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla, gençlerimizin bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılmakta ve hizmetler üretmektedir.

HANGİ DURUMDA SOSYAL HİZMET BİRMİNE BAŞVURULABİLİR?

 • Üniversite hayatı ile ilgili sorunlar,
 • Aileyle ilgili sorunlar,
 • Arkadaş/akranlarla ilgili sorunlar,
 • Romantik ilişki sorunları,
 • Yaşamsal tercihlerinize ilişkin sorunlar ( Cinsel Eğilim)
 • Kayıp ve yas sorunları,
 • Eğitim / Kariyer ile ilgili sorunlar,
 • Yaşanılan yer (ev/yurt) ile ilgili sorunlar,
 • İstismar (Fiziksel / Cinsel / Duygusal),
 • Maddi yetersizlikler,
 • Stres.

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ SİZE NE GİBİ KATKILAR SAĞLAYABİLİR ?

 • Bilgilendirme
 • Yönlendirme
 • Mesleki Müdahale/ Görüşme
 • Psiko-sosyal Destek
 • Kaynaklara Ulaşım ve Kaynakların Kullanımı
 • Başetme Mekanizmalarının Geliştirilmesi
 • Farkındalık Artırma
 • Kişisel Gelişime Katkı
 • Savunuculuk

İletişim Bilgileri

Adres: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Birimi

Tel:  0 (232) 329 35 35 / 1415 / 1070

 


Başa Dön