İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

KALİTE

Üniversitemiz Kalite Politikası

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve yükseköğretimin gerektirdiği temel ve evrensel değerler çerçevesinde, stratejik plan ile belirlenen Eğitim-Öğretim, AR-GE ve Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Yönetim Hizmetleri faaliyetlerine ait proseslerin işletiminde;

 • Uluslararası standartlarda bilim, teknoloji ve sanat ile yüksek katma değer sağlayan AR-GE ve Girişimcilik projeleri geliştirmeyi,
 • Değişen dünya şartlarına göre mesleğinin gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, bilinç düzeyi yüksek, ahlaki ve mesleki etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası başarılar ile yaşadığımız toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimini en üst düzeye çıkarmayı,
 • Performans odaklı, ekip ruhu ve uyumuna sahip, bireysel gelişimin sürekliliğine inanan, verimli bir insan kaynağı oluşturmayı,
 • Temel ilke edinerek iç ve dış tüm paydaşların tam katılımını ve yüksek memnuniyetini sağlayarak; sürekli gelişim, iyileştirme ve sürdürülebilirlik prensibi yanında, risk ve fırsatları dikkate alan, şeffaf ve hesap verebilir, etik ilkelere bağlı, etkin ve etkili yönetim ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla,

 

Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma odaklı stratejik yönelimi destekleyen, ulusal ve uluslararası zeminde kabul görmüş bir Araştırma Üniversitesi tesis etmektir.

 

Misyon

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin eğitim öğretimlerinde en uygun ortamı oluşturulmasına destek sağlayarak barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak gerek psikolojik sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onların kariyer planlamalarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

 

Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, tüm zorlukları başaran öncü bir başkanlık olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz; 

 • Ahlak ve Mesleki Etik

Üniversitemiz tüm süreçlerini, ahlaki değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş mesleki etik, davranış ve ilkeler çerçevesinde yürütür.

 • Katılımcılık

Üniversitemiz tüm karar alma süreçlerinde, duygusal ve düşünsel bağlılığı teminen, iç ve dış paydaşların katılımı ile birlikte görüş ve önerilerine değer verir.

 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Üniversitemiz kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığının kanıtı olarak, yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verir.

 • Estetik ve Çevre Duyarlılığı

Üniversitemiz insanlığın yaşanabilir bir dünyada hayat sürmesi ve içinde yaşadığımız toplumun refaha ulaşması için spor, sanat ve doğa bilinci gibi estetik kazanımlara önem vererek çevre duyarlılığını ön plana çıkarır.

 • Liyakat

Üniversitemiz başarıya giden yolda etkinliğin ve verimliliğin sürdürülebilmesi amacıyla, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin; işe uygunluk, bilgi, beceri ve başarı ölçütlerini temel alarak eşit imkânlarda gerçekleştirilmesine önem verir.

 • Yenilikçilik

Üniversitemiz öğrenmenin süreklilik kazanması ve yenilikçi yönlerin gelişmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetleri destekler.

 • Yüksek Kalite

Üniversitemiz tüm ürün ve hizmetleri, sürekli gelişim, iyileştirme bilinci ile yüksek kaliteye ulaşmak amacıyla, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunar.

Menüyü Kapat