İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bilgilendirme Notları

Bilgilendirme Notları

1. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2. Kısmi zamanlı öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili hükümleri uygulanır. SGK girişi yapılmamış bir öğrenciye hiçbir şekilde ücret ödemesi yapılmaz.

3. Kısmi zamanlı öğrencilerin işe başlayabilmeleri için "gerekli evrakları" çalışacakları birime eksiksiz olarak teslim etmeleri, birimlerin bu belgeleri üst yazı ile Başkanlığımıza iletmeleri, ardından da öğrencilerin SKS Personel İşleri Hizmetleri Birimine gelerek sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

4. Kısmi zamanlı öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler öğrencilerin çalışmalarını, birim yetkililerinin düzenleyip onayladıkları "Form-4 Kısmi Zamanlı Öğrencilere Ait  Puantaj Cetveli" ile belgelendirerek, çalışılan ayı takip eden ayın en geç 2'nci günü mesai bitimine kadar üst yazı ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na iletirler. Zamanında teslim edilmeyen çalışma çizelgesi (puantaj cetveli) için geriye dönük çalışma bordrosu kesinlikle düzenlenemez ve öğrenciye herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Ücret ödemesi çalışılan ayı takip eden ayın 8 ila 15'inci günleri arasında öğrencinin ilgili banka hesabına yatırılarak gerçekleştirilir.

5. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birim yöneticileri, kısmi zamanlı öğrenci şartlarını kaybeden, kendi isteği ile bu görevinden ayrılan ve mezun olan öğrencileri üç gün içinde, SGK çıkışları yapılmak üzere Daire Başkanlığına bildirir. Bildirimlerde yaşanacak gecikmelerden kaynaklanacak SGK cezalarında zamanında bildirimde bulunmayan birimler sorumlu tutulur.

Menüyü Kapat